De 17 verdensmål

Sådan arbejder vi med verdensmålene

Jakobsens A/S ønsker at gøre noget for menneskene og naturen, der omgiver os, og vi forholder os aktivt til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene, der blev vedtaget på FN-topmødet i 2015, har til formål at bekæmpe ekstrem fattigdom og sult, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer,
samt sikre en mere bæredygtig fremtid for alle på jorden.

Vi er alle ansvarlige for vores planets udvikling og for at tage del i den forandring der skal til for at sikre vores børns fremtid.
Derfor arbejder Jakobsens A/S til stadighed på at optimere vores indsats inden for følgende fire områder:

1) Miljø, klima og økologi, 2) Leverandørstyring, 3) Medarbejdere, 4) Socialt engagement
Dette gør vi for at mindske vores aftryk på kloden og tilpasse vores forretningsgange til vores omgivelser.

FN Klimamål #1: Afskaf fattigdom

Jakobsens A/S opkøber Fairtrade certificeret honning, og vi har et tæt samarbejde med udvalgte leverandører. Vi støtter herigennem også små familieejede bigårde i verdens udviklingslande.

FN Klimamål #3: Sundhed og trivsel

Jakobsens A/S støtter gennem sponsorater, lokale og nationale sundhedsfremmende tiltag. Derudover samarbejder vi med leverandører, der støtter udviklingen af lokale sundhedssystemer i deres hjemlande.

FN Klimamål #4: Kvalitetsuddannelse

Vi har flere elever ansat end normen foreskriver.
Vores medarbejdere uddannes og trænes løbende, via både interne og eksterne kurser.

FN Klimamål #6: Rent vand og sanitet

Vi overvåger og arbejder kontinuerligt på at reducere vandforbruget i vores produktion.

FN Klimamål #7: Bæredygtig energi

Vi køber grøn energi, og har skiftet til el-spare pærer i både produktionslokaler, såvel som administrationslokaler.

FN Klimamål #8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Jakobsens A/S støtter udviklingen af nogle af verdens små lokal samfund, ved at opkøbe honning fra disse.

FN Klimamål #9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi holder vores faciliteter opdaterede, således vi ikke genererer unødvendig forurening og affald.

Vi arbejder til stadighed, på at optimere vores arbejdsgange således vi efterlader mindst mulig miljøpåvirkning.

FN Klimamål #10: Mindre ulighed

Jakobsens A/S støtter via samarbejdet med leverandører i flere udviklingslande, bekæmpelsen af den ulighed der er i disse samfund, f.eks. imellem rig og fattig og kønnene imellem.

FN Klimamål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Jakobsens A/S støtter via sponsorater, det lokale foreningsliv og dermed trivsel i lokalområdet. Derudover samarbejder vi med leverandører, der støtter udviklingen af deres lokale samfund i deres hjemlande.

FN Klimamål #12: Ansvarligt forbrug og produktion

Udover at vi sender vores affaldspap og papir, fra både produktion og administration, til genanvendelse, er 100% af det pap og papir vi bruger FSC certificeret.
Desuden er hovedparten af vores squeezeflasker til flydende honning, fremstillet af genanvendt plast.

FN Klimamål #15: Livet på land

Jakobsens A/S støtter om op om den økologiske tankegang, ved at opkøbe økologisk honning, både i Danmark og fra vores leverandører i udviklingslandene.

FN Klimamål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Jakobsens A/S er en troværdig virksomhed. Vi stiller høje krav til vores leverandører om det samme. Et krav til udenlandske leverandører, er at de tilslutter sig vores Code of Conduct, som er en beskrivelse af Jakobsens A/S etiske regelsæt.
Jakobsens A/S accepterer herunder, naturligvis ikke nogen former for korruption.

FN Klimamål #17: Partnerskaber for handling

I kampen mod forfalskning af honning, har Jakobsens A/S indgået et tæt samarbejde med verdens førende laboratorier, indenfor analyse af honning. Vi sørger for altid at benytte de nyeste, og bedste metoder, til at afsløre forfalskning af honning.

– Vi har respekt for naturen, hinanden, produktet og forskelligheder.

Jakobsens A/S

CSR

En værdiskabende fødevareleverandør

Jakobsens A/S sætter præg på et sundt liv i balance og den gode smag i måltidet.
Det gør vi ved at øge udvalget af kvalitetsfødevarer til bevidste forbrugere, som værdsætter det bæredygtige og naturlige.
Derfor arbejder vi også målrettet på at være en social- og miljømæssig ansvarlig virksomhed.
Jakobsens A/S har på baggrund heraf udarbejdet denne CSR rapport for at synliggøre arbejdsområder, mål og fremskridt.

Jakobsens A/S er en værdidrevet virksomhed. Vi inkorporerer vores værdier i alt, hvad vi foretager os.
Derfor bygger vores CSR rapport på vores fem emner med hver deres værdier.
Tryk på hver af dem for at se hvordan vi skaber værdi.

 • 1CSR Politik
 • 2Miljø, klima og økologi
 • 3Medarbejdere
 • 4Leverandører
 • 5Socialt engagement

”Vi er værdiskabende – Når vi gør noget, er det for at gøre det bedre, end det var”

De 17 verdensmål

Jakobsens A/S ønsker at gøre noget for menneskene og naturen, der omgiver os, og vi forholder os aktivt til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene, der blev vedtaget på FN-topmødet i 2015, har til formål at bekæmpe ekstrem fattigdom og sult, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, samt sikre en mere bæredygtig fremtid for alle på jorden.

Vi er alle ansvarlige for vores planets udvikling og for at tage del i den forandring der skal til for at sikre vores børns fremtid. Derfor arbejder Jakobsens A/S til stadighed på at optimere vores indsats inden for følgende fire områder:

1) Miljø, klima og økologi, 2) Leverandørstyring, 3) Medarbejdere, 4) Socialt engagement

4 udvalgte områder

Vores CSR politik guider vores indsats på de fire valgte områder og omhandler følgende:

 • Vi leverer bæredygtige løsninger inden for plast og karton
 • Vi har en miljøpolitik, som indeholder mål for mindskelse af forbruget af vand, el og gas.
 • Vi arbejder løbende for, at en større del af vores affald bliver genanvendt.
 • Alle råvareleverandører underskriver vores Code of Conduct.
 • Vi auditerer alle leverandører i Risk lande inden for social ansvarlighed minimum hvert 3. år.
 • Vi har 0-tolerance overfor korruption og forfalskning af honning.
 • Vi har tilfredse og loyale medarbejdere med lavt sygefravær.
 • Vores medarbejdere videreuddannes løbende gennem interne og eksterne kurser.
 • Vi tager ansvar for den fremtidige arbejdsstyrke ved altid at have flere elever ansat end målet, der er fastsat af den danske regering.

”Vi har respekt for naturen, hinanden, produktet og forskelligheder”

Hos Jakobsens A/S anerkender vi, at vi agerer i en kontekst, og at vi har et ansvar for at der fortsat er naturlige råvarer tilgængelig, som er en vigtig del af vores forretning. For fortsat at kunne drive forretning i denne kontekst, er det vigtigt at passe på vores omgivelser og bruge færrest mulige ressourcer.

Brug af ressourcer

Jakobsens A/S arbejder for at mindske forbruget af el, vand og gas i produktionen. Derfor overvåges forbruget nøje. Investeringer i reduktion af forbruget har medført, at vi har opnået store reduktioner på både vand, el og gas.

Vi køber grøn energi, og har skiftet til el-spare pærer i både produktionslokaler, såvel som administrationslokaler.

Jakobsens A/S forsøger ligeledes at mindske forbruget af ressourcer ved at sende pap og papir til genanvendelse. 100% af det pap og papir vi anvender til emballage er FSC certificeret pr. 01/08-2019. Denne certificering er en sikkerhed for, at dyre- og planteliv beskyttes, samt at menneskene, der arbejder i skovene, er uddannede og arbejder under ordentlige vilkår.

Ultimo 2019 overgik Jakobsens A/S desuden til brugen af genanvendt plast på hovedparten af vores squeezeflasker. Det er målet at de resterende plastemballager også overgår til genanvendt plast i løbet af 2020.

Løbende optimeringer

Som et led i arbejdet med at nedbringe vores ressourceforbrug, har Jakobsens foretaget mange både store og små ændringer i vores daglige arbejdsgange, hvilket har reduceret svindet af råvarer i produktionen betydeligt i perioden 2017-2018. Selv om vi har opnået meget tilfredsstillende resultater, vil vi dog til stadighed bekæmpe madspild og have dette aspekt for øje i vores daglige arbejde.

Fremme økologi, bæredygtighed og sundhed

En stor del af Jakobsens’ honninger er mærket med det danske økologimærke Ø eller det svenske KRAV mærke. Dette er forbrugerens sikkerhed for, at honningen er produceret i henhold til statskontrollerede økologiske produktionsmetoder, og at der er taget hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd i produktionen.

Jakobsens Fairtrade mærkede produkter er en del af en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen.

Se Jakobsens økologiske og Fairtrade honninger her.

”Vi er engagerede – Vi står sammen, og er stolte af det, vi tror på”

I Jakobsens A/S er der ansat 34 medarbejdere. Det er afgørende, at alle trives, og har de nødvendige kvalifikationer til at skabe det kvalitetsprodukt, som Jakobsens A/S er kendt for.

Godt arbejdsmiljø

Hos Jakobsens A/S er vi stolte af vores medarbejdere. Det er vores vision at være best in class inden for medarbejdertilfredshed, fordi vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere gør en forskel. Derfor blev der i 2017 gennemført en medarbejdertilfredshed- og trivselsundersøgelse. Denne viste, at alle medarbejderes generelle tilfredshedsniveau var over middel. Derudover viste undersøgelsen, at vores medarbejdere var loyale og ansvarsbevidste, hvilket skaber værdi for Jakobsens A/S dagligt.

I 2019 valgte vi at gentage undersøgelsen, hvor 76 procent af medarbejderne svarede i kategorierne ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”, hvilket indikerer, at tilfredsheden har udviklet sig positivt samtidig med at den overordnet set er høj. Yderligere svarer medarbejderne, at der ikke sker mobning på arbejdspladsen, og at de er loyale overfor Jakobsens og tilfredse med deres job.

Vores mål, når undersøgelsen skal gentages i 2020, er at bibeholde det høje niveau af medarbejdertilfredshed. Vi vil derfor aktivt og i samarbejde med vores medarbejdere, arbejde for at opnå vores mål og skabe et endnu bedre arbejdsmiljø.

Hos Jakobsens A/S sætter vi bæredygtig medarbejderledelse i højsædet, hvilket indebærer et konstant fokus, ikke kun på det fysiske, men også det psykiske arbejdsmiljø. Vores ledere og mellemledere bliver trænet i at passe på den menneskelige ressource som medarbejderne udgør. Dette gøres ved konstant at forebygge de ubalancer, der kan opstå i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være i perioder med øget arbejdspres eller personlige udfordringer hos den enkelte.

Kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst

Undersøgelser foretaget i 2018 viser, at hver tiende virksomhed mister ordrer på grund af mangel på faguddannet arbejdskraft. En stor del af forklaringen er, at vi i Danmark uddanner for få faglærte i industrien. Hos Jakobsens A/S tager vi vores ansvar alvorligt og har derfor målsat, at vi altid vil have mindst 2 elever ansat, selvom den fastsatte norm er under 1. Elevpladserne kan variere fra produktion til kvalitet og administration alt efter vores behov.

I en specialindustri som honningindustrien er det vigtigt at videregive den ekspertviden, der bliver opbygget over årene. Derfor efteruddannes og trænes medarbejderne jævnligt inden for deres arbejdsområder og i de forskellige processer i produktionen.

”Vi er troværdige – Vi sætter handling bag ordene”

Jakobsens A/S er en troværdig virksomhed, hvor vi kan stå inde for vores produkter. For at sikre de bedst mulige produkter, er et tæt samarbejde med troværdige leverandører altafgørende.

Code of Conduct

Udover at opkøbe honning i lokalområdet, importerer Jakobsens A/S honning fra hele verden. I sommeren 2017 implementerede vi vores første officielle Code of Conduct, som bygger på FN’s Global Compact. Denne Code of Conduct beskriver de etiske minimumskrav for, hvordan Jakobsens A/S ønsker at føre forretning. Vi ser det som vores pligt at påvirke vores leverandører til ligeledes at overholde disse standarder. I 2018 opnåede vi at alle vores eksisterende råvareleverandører tilsluttede sig og underskrev vores etiske regelsæt i vores Code of Conduct. Fremover vil alle nye leverandører ligeledes blive mødt med kravet om at tilslutte sig Jakobsens A/S krav til etisk korrekt forretningsførelse.

Til kamp mod korruption og forfalskning

De største trusler for honningbranchen er korruption og forfalskning af honning, hvilket Jakobsens i høj grad oplever. Vi fører en 0-tolerancepolitik heroverfor, og vi forventer, at vores leverandører efterlever denne politik. Dette italesættes både i det daglige samarbejde med vores leverandører og ved vores talrige leverandørbesøg. Derudover forpligter vores leverandører sig til at arbejde med det etiske regelsæt formuleret i vores Code of Conduct.

Jakobsens A/S har et tæt samarbejde med verdens førende laboratorier i Tyskland, hvor den rå honning analyseres grundigt, inden den tappes i Danmark. Jakobsens A/S sørger for, via vores omfattende analyseplan, at honningen til enhver tid analyseres efter de nyeste og bedste metoder. Dette gøres for at sikre forbrugerne et rent og sikkert produkt hver gang.

”Vi er værdiskabende – Når vi gør noget, er det for at gøre det bedre, end det var”

Det er vigtigt for Jakobsens A/S at støtte lokale, sundhedsfremmende og erhvervsrelaterede initiativer, og dermed skabe værdi for både kunder, producenter og lokalsamfundet.

Livet på land

Jakobsens A/S vil i 2020 påbegynde arbejdet med at omlægge et tidligere stykke landbrugsjord til et naturligt bi- og insektvenlig område. Dette gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe biodiversiteten på vej og være med til at gøre plads til dyr og insekter ved at skabe et sted, hvor de naturlige processer får lov til at udspille sig.

Følg udviklingen i projektet på vores Facebook side fra foråret 2020.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Jakobsens A/S ønsker også at støtte det lokale og nationale erhvervsliv gennem for eksempel samarbejde med Erhvervsrådet – Herning og Ikast-Brande og Dansk Industris almene arbejdsgiverforening.

Lokalt har Jakobsens A/S samarbejdet med en dansk biavler, således lanceringen af en uopvarmet, økologisk dansk honning blev muligt i udvalgte detailbutikker i efteråret 2019.

Globalt engagement – ansvarligt forbrug og produktion

Det er ikke kun i Danmark Jakobsens A/S ønsker at støtte biavlerne. I 2017 indgik Jakobsens A/S et samarbejde med en dansk honningproducent i Nicaragua. Her er der stort fokus på både mennesker, miljø og udvikling af lokalsamfundet. Derudover uddannes biavlere fra hele Mellemamerika, for at sikre fortsat udvikling og produktion.

Desuden støtter Jakobsens A/S biavlere i 3. verdenslande, via opkøb af Fairtrade certificeret honning. Fairtrade sikrer, at arbejderne får en fair løn og bedre arbejdsvilkår. De Fairtrade mærkede honningproducenter kontrolleres løbende af 3. part, både anmeldt og uanmeldt, for at sikre, at de lever op til de fastlagte regler og standarder.

Sundhed og trivsel

Jakobsens A/S støtter blandt andet, gennem sponsorater, den lokale håndboldklub, Herning-Ikast Håndbold, den årlige Stafet for livet, samt Team Rynkebys vej mod Paris. I januar 2018 satte Jakobsens, i samarbejde med Rema 1000 Danmark, fokus på hjerneskade, Alzheimer og sklerose gennem kampagnen Støt en sød sag. Her kunne kunderne designe deres egen honning, og vinderen, Glem Ej Honning, kunne efterfølgende købes i Rema 1000. Ved hver solgt flaske støttede Jakobsens og Rema 1000 Alzheimerforeningen med 2 kr.

I 2019 stod Jakobsens og REMA 1000 sammen om at øge livskvaliteten for lungesyge børn og deres familier. Børnelungefonden blev støttet med 2 kr. pr. solgt bæger Hverdags Honning.

en optimal produktion

Minimalt spild

Hos Jakobsens A/S har vi meget fokus på at minimere fødevarespild. Vi har derfor udviklet og implementeret maskiner, som sikrer mindst muligt spild.

Dette har resulteret i en reducering på 22% gennem de seneste tre år og vi arbejder forsat på at optimere processen, så vi forsat kan forbedre os.

Plastic change

1 kr. per solgt Dansk Flydende Honning

Dansk Flydende Honning er vores første produkt, hvor emballagen er lavet af 75% genanvendt plastik – den første ud af mange. Hos Jakobsens A/S har vi en ambition om at reducere brugen af plastik, og vi vil gerne hjælpe vores forbrugere i kampen om en renere natur.

Plastic Change arbejder på at reducere plastikproduktionen ved blandt andet at sætte bedre rammer for, hvordan vi designer produkter til mere genbrug. De arbejder både på politisk niveau, sammen med befolkningen, i samarbejde med innovationspartnere, på internationalt niveau, sammen med forskere og med at uddanne vores fremtidige generationer i forhold til plastik udfordringen.

Jakobsens A/S og Plastic Changes samarbejde vil især komme til at omhandle uddannelse af Danmarks fremtidige generationer. Det vil eksempelvis være udarbejdelse af undervisningsmateriale til folkeskoleelever, så de kommende forbrugere kan blive godt klædt på, i forhold til de udfordringer vi har med plastik på kort og lang sigt.

Når naturen samarbejder

Når biavl bærer frugt

Honning fra de danske frugtplantager er frugtbar på flere måder. Bier laver honning, men spiller også en vigtig rolle, når de bestøver frugttæerne.

Honningbier er uundværlige i en frugtplantage. Hvis en plante skal kunne sætte frø, skal den bestøves. Det vil sige, at blomsterstøv (pollen) fra hanblomsterne skal flyttes over til hunblomsterne på en anden plante. Da blomster ikke kan flytte sig, er de nødt til at få hjælp til at blive bestøvet. Og her er bierne til stor gavn.

For at give en god frugtsætning, skal alle frugttræer som udgangspunkt bestøves. Bestøvningen sker bl.a. via honningbiernes vandring fra blomst til blomst.

Danske honningbier bidrager med høj bestøvning i de danske frugtplantager, så vi kan få mere frugt og samtidig honning af høj kvalitet. Dette har resulteret i denne idylliske honning indsamlet på danske frugtplantager.